Seuran säännöt

Kurikan Ryhti ry               

 

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1§                  Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

 

                      Yhdistyksen nimi on Kurikan Ryhti ry

                     

                      Yhdistyksen kotipaikka on Kurikan kaupunki Länsi-Suomen läänissä.

 

Yhdistys on perustettu maaliskuun 20 päivänä 1917 ja siitä käytettään näissä säännöissä nimitystä     seura.

 

Seuran kieli on suomi

 

Seuran toiminta-alue on Kurikan kaupunki

 

 

2§                 Seuran tarkoitus

 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

 

3§                Tarkoituksen toteuttaminen

 

                      Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 

1    Tarjoamalla jäsenilleen

                                   - kilpailutoimintaa

                                   - koulutustoimintaa

                                   - valmennus- ja harjoitustoimintaa

                                   - nuorisotoimintaa

                                   - tiedotus- ja suhdetoimintaa

                                   - kuntoliikuntaa

                                   - muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa 

                                     yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä

                                     kansalaisia. 

 

2    Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa         viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

 

3    Harjoittamalla julkaisutoimintaa

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi      

 

-  ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten  

   tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita

                     -  hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

 

 

4§              Seuran jäsenyys

               

                  Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

 

5§              Seuran jäsenet

 

                  Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuransääntöjä ja päätöksiä.

           

                  Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

              

                  Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

                  Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.

 

6§              Seurasta eroaminen

 

                  Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

 

7§              Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

                  Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyvän jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten  ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoituksia taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

                  Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisessa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

                  Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä.

                  Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

8§              Liittymis- ja jäsenmaksut

 

                  Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksua.

 

              Seuran kokoukset

 

                  Seuran varsinainen vuosikokous pidetään kerran vuodessa elokuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

                  Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisessa kokouksessa määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

10§            Seuran vuosikokous

 

                    Vuosikokouksen asiat

 

1     Avataan kokous

2     Valitaan kokoukselle

                                a) puheenjohtaja

                                b) sihteeri

                                c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                                d)ääntenlaskijat

                  3     Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

                  4     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                  5     Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä

                         tilintarkastajien antama lausunto

                  6     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

                         johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

                  7     Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

                  8     Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

                  9     Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

                  10   Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

                  11   Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

                  12   Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan muut

                         jäsenet erovuoroisten tilalle

                  13    Valitaan yksi tilintarkastaja ja vastaava määrä varatilintarkastajia

                  14    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on

                          jäsenenä

                  15    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

                  16    Päätetään kokous

                  Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on  tehtävä

                  johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

11§            Seuran ylimääräinen kokous

 

                  Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 

                  Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

12§            Pöytäkirja              

 

                  Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa.

 

13§            Äänestys

 

                  Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 

                  Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14§            Seuran hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 

                  Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

                 

                  1     Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

                  2     Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

                  3     Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden

                         puheenjohtajat

                  4     Vastata seuran taloudesta

                  5     Pitää jäsenluetteloa

                  6     Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

                  7     Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

                  8     Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

                  9     Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista

                         kurinpitotoimista

                  10   Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

                  11   Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja

                         ansiomerkkien esittämisestä

                  12   Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

                  13   Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen

                         kevätkokousta.

 

15§            Tilivuosi

 

                  Seuran toiminta- ja tilivuosi on 01.05 – 30.04. Toiminta- ja tilivuoden muutosajan tilikausi on 16 kuukautta.

 

16§            Nimenkirjoittajat

 

                  Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai jonkun muun johtokunnan määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§            Jaostot

 

                  Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 

18§            Sääntöjen muuttaminen

 

                  Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

19§            Seuran purkaminen

 

                  Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

 

20§            Seuran varojen luovuttaminen

 

                  Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

 

                  Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

21§            Saavutetut jäsenoikeudet

 

                  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät